สิระเงิบ! หมอวรงค์ ยัน หมอเหรียญฯตั้งรพ.สนามถูกต้องแล้ว กางประกาศราชกิจจาฯ ฟาด นักการเมืองอันธพาล ปิดกั้นช่วยชีวิตปชช.ป่วยโควิด!

2590

สิระเงิบ! หมอวรงค์ ยัน หมอเหรียญฯตั้งรพ.สนามถูกต้องแล้ว กางประกาศราชกิจจาฯ ฟาด นักการเมืองอันธพาล ปิดกั้นช่วยชีวิตปชช.ป่วยโควิด!

จากกรณีที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้จัดตั้งไอซียูสนาม  ในซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 อาการรุนแรง รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามให้ผู้ที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองมาใช้บริการ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นมากที่ต้องเร่งสร้างเตียงไอซียูสำหรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤต เนื่องจากทุกวันนี้ไม่มีการคัดกรองผู้ป่วยชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตต้องใช้ห้องไอซียูเพิ่มขึ้นรายวัน โดยการตั้ง รพ.สนามแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาต และสร้างความกังวลให้กับชุมชน และประชาชนที่พักอยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง

ต่อมา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ได้คัดค้านและขอให้ตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ ซอยแจ้งวัฒนะ 14  ของหมอเหรียญทองว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ขออนุญาตใครหรือยัง รวมถึงขอให้ตรวจสอบการรับบริจาคเงิน ทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านกังวลต่อความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ เนื่องจากโรงพยาบาลสนามตั้งใกล้ชุมชน ตลาด และห้างสรรพสินค้า

ล่าสุด นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามของ หมอเหรียญทองว่า เป็นการตั้งรพ.สนามโดยถูกต้อง เพราะรพ.สนามได้รับการยกเว้นใบอนุญาตให้โรงพยาบาลสนามสำหรับโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ โดยระบุข้อความว่า

#โรงพยาบาลสนามได้รับการยกเว้น
ผมขอเขียนถึงความตั้งใจ ของคุณหมอเหรียญทอง ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดขั้นรุนแรง และต้องใช้ไอซียู ด้วยการตั้งไอซียูสนาม แต่อยู่ดีๆก็มีนักการเมืองอันธพาล นำคนมาขัดขวางการขนอุปกรณ์มาติดตั้ง ทั้งๆที่โครงการนี้ นอกจากช่วยชีวิตประชาชนแล้ว รัฐบาลของพรรคตนเองก็ได้ประโยชน์
ด้วยการออกมาป่าวประกาศว่า โรงพยาบาลสนามนี้ขออนุญาตถูกต้องหรือยัง ผมมีโอกาสไปค้นเจอประกาศราชกิจจาฯ ยกเว้นใบอนุญาตให้โรงพยาบาลสนามสำหรับโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ
ประกาศนี้ประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับว่า การที่นักการเมืองอันธพาล มาถามหาใบอนุญาต ในช่วงฉุกเฉินนี้ความจริงคือไม่ต้องใช้ เพียงแต่ต้องขอมาที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งคุณหมอเหรียญทองได้ขอมาแล้ว แสดงว่า สิ่งที่คุณหมอทำไอซียูสนาม เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิดขั้นรุนแรง ทำถูกต้องทุกอย่าง ตามกฎหมายแล้วครับ

 

โดย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว
เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว โดยเป็นการสมควรกำหนดสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19)) โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 33/1 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ 4 ให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมาตรา 33/1 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 เป็นสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559