ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ไม่รับผู้ป่วยต่างชาติ เข้ามารักษาในราชอาณาจักรไทย

3389

ประกาศด่วน! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แล้ว ไม่รับผู้ป่วยต่างชาติ เข้ามารักษาในราชอาณาจักรไทย

ในวันที่ 3 พ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 เรื่อง ชะลอการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ลงนามโดย นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด- 19

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว

ดังนั้นจึงขอให้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ทุกแห่ง ชะลอการรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโครงการ Alternative Hospital Quarantine จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จะคลี่คลาย

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ยกเว้นผู้ป่วยและผู้ติดตามชาวไทยสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ กรณีผู้ป่วยและผู้ติดตามชาวต่างชาติที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินที่มีผลต่อชีวิต กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ หากผู้ป่วยและผู้ติดตามชาวต่างชาติรายใดได้รับอนุมัติเอกสารการนัดหมาย (Confirmation Letter) จากกระทรวงสาธารณสุขในระหว่างที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ อาจส่งผลให้ไม่สามารถประกอบการยื่นขอ Certificate of Entry (COE)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป