อานนท์ แฉ แต่ไม่รู้ความจริง งบประมาณเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งฯ แท้จริงแล้วถูกต้องตามกฎหมาย

4016

อานนท์ โพสต์ แฉ งบประมาณเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งฯ แท้จริงแล้ว งบประมาณดังกล่าว ผ่านมติถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายและรัฐสภา

วันที่ 18 กันยายน 2563 จากกรณีที่นายอานนท์ นำภา หรือ ทนายอานนท์ ได้ออกมาแฉผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อานนท์ นำภา ถึงกรณีเกี่ยวกับ งบประมาณเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ว่า

“ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งประจำปีงบประมาณ 2564

รวม 1,969,441,400 บาท” นั้น

เมื่อสืบหาความจริงแล้ว การเสนองบประมาณดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายในระบบรัฐสภา และการร่างงบประมาณทั้งหมด 3 วาระ อันได้แก่

วาระที่หนึ่ง เรียกว่า ขั้นรับหลักการ เป็นการพิจารณาหลักการ

วาระที่สอง เรียกว่า ขั้นแปรญัตติ คือ หากมีการเห็นด้วยกับญัตติก็สงวนญัตติ แต่หากไม่เห็นด้วยก็แปรญัตติออกมาตามกระบวนการของสภา

วาระที่สาม เรียกว่า ขั้นลงมติเห็นชอบ เป็นการลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ทั้งฉบับ

ซึ่งการออกงบประมาณรายจ่ายแต่ละส่วน ตามกระบวนการของรัฐสภานั้น มีการลงมติขั้นตอนทุกอย่างตามกระบานการทางกฎหมาย และเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกขั้นตอน

ดั้งนั้น การที่จะนำเอกสารต่างๆ มากล่าวอ้างนั้น จึงเป็นการไม่สมควร เพราะทุกขั้นตอนได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งหากมีประเด็นสงสัย หรือไม่เห็นด้วยกับงบดังกล่าว สามารถแปรญัตติไปในขั้นตอนการแปรญัตติได้ ไม่ควรนำข้อมูลทุกอย่างที่ผ่านกระบวรนการแล้ว มาเป็นหลักฐานในการทำลายรัฐบาล และทำให้สังคมไขว้เขว หรือแม้กระทั่งส่งต่อความเข้าใจผิดให้กับสื่อต่างชาติ โดยการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือชี้แจงกระบวนการที่ได้ลงมติผ่านสภาเรียบร้อยแล้วมาชักศึกเข้าบ้าน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 1,969,441,400 บาท

Posted by อานนท์ นำภา on Thursday, September 17, 2020