เช็กปฏิรูปทหาร-ตำรวจวันนี้ไปถึงไหน!ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฯ เพิ่งตั้งกมธ. 49 คน ขณะเหล่าทัพปรับลดนายพลนั่งตบยุง10%

797

วันนี้ 24 ก.พ. 2564 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่ผ่านมา

มีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลทางการเมือง เพื่อแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ใช้หน้าที่และอำนาจรีดไถประชาชน จนถูกตั้งฉายาให้เป็นโจรในเครื่องแบบ รวมถึงกรณีการได้สิทธิพิเศษต่อการได้รับยศ ตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะให้กรรมาธิการที่แต่งตั้งพิจารณาปัญหาเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาส่วยตำรวจที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ เป็นกฎหมายเพื่อวางระบบ แต่การวางระบบจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคน หรือ ตำรวจ 2.1 แสนคน ตำรวจมีคนที่ดี คนที่เลว แต่การวางระบบที่กำหนดไว้ดีแล้ว มีสมาชิกรัฐสภาสอบถามว่าหากทำกฎหมายแล้วส่วยจะหมดไป ตั๋วจะหมดไป หรือตำรวจจะดี ประชาชนนอนตาหลับหรือไม่ ตนมองว่าหากทำระบบให้ดีที่สุด ต่อไปคือการเคี่ยวเข็ญ คนให้เข้าสู่ระบบและอาศัยการติดตาม หลักการคือ ปรับปรุงระบบตำรวจ ปรับปรุงอย่าง ไม่ถูกมัด ข้อสังเกตที่สมาชิกรัฐสภาเสนอเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ตำรวจด้วยเสียง 565 เสียง ต่อ 2 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญฯ 49 คน มีรายชื่อที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานอีกด้วยว่า ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน ) พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2564โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพล.ฮ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รอง ผบ.ทบ. แทน พล.อ.ณรงค์พันธธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ลพบุรี เข้าร่วม ที่กองบัญชาการกองทัพเรือภายหลังการประชุม

พล.ท. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล ผบ.ทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ-สตช. เพิ่มสมรรถนะ และ ขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง เพิ่อลดการพึ่งพา ตปท . และ อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี นโยบายกลาโหมและ เตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศและการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน และการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนและ ปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหารและตำรวจที่ดีของประชาชนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รอบโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมคณะผู้บัญชาการทหาร ว่า ได้หารือ เรื่องการปรับโครงสร้าง ระบบงานของ บก ทท. ตามแนวทางของกลาโหมหากได้รับภารกิจใหม่ จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รับทำหน้าที่ไป และให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็นและให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผบ.หน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไปลดการแต่งตั้ง นายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิทิพิเศษอย่างเคร่งครัดเมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่มที่คาดว่าจะสามารถลดจำนวน นายทหารชั้นนายพลได้