มธ.ออกประกาศภายใน สั่งปิดประตูเข้า-ออก ทุกจุด ในวันที่ 19-20 ก.ย.

2873

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งหนังสือประกาศภายใน สั่งปิดประตูเข้าออกทุกจุด และงดการเรียนการสอนทั้งหมด ในวันที่ 19-20 ก.ย.63

จากกรณีที่ทางด้านของ กลุ่มปลดแอก ได้ประกาศชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.63 โดยจะใช้สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เป็นสถานที่ชุมนุมหลัก ซึ่งจะทำการปราศัยในเชิงจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้ทางด้านของ มธ.ได้ออกประกาศ ห้ามการชุมนุมในที่สุด

แต่แม้ว่าทางด้านของ มธ. จะออกประกาศห้ามชุมนุมแล้วก็ตาม ทางด้านกลุ่มแกนนำ ก็ยังประกาศโหมว่ายังไงก็จะทำการชุมนุม โดยใช้สถานที่ มธ.ท่าพระจันทร์ อย่างแน่นอน

ล่าสุดในวันที่ 16 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ได้มีหนังสือแจ้งภายในของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ในเรื่อง งดการเรียนการสอน และงดติดต่อ ในวันที่ 19-20 ก.ย.63 โดยได้ระบุรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

เรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์

เนื่องจาก แนวร่วมธรรมศาสตรและการชุมนุม และคณะประขาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสดร ทำพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิหยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ ให้งดการจัดกิกรรมการเรียนการสอน และงตการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 และให้มหาวิหยาลัยปิดประตูทางเข้า – ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์โดยให้เข้า- ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวหนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคง และมหาวิหยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ งดการติดต่อที่ทำพระจันทร์ระหว่าง วันที่ 19 – 20กันยายน2563และคณะนิติศาสตร์มีความจำเป็นต้องปิตประตูทางเข้า-ออกทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ท่าพระจันทร์

จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่วหากทำนมีเหตุจำเป็นเร่งต่วนที่ต้องเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ขอให้ท่านแจ้งให้นางศศิธรช้างบุญชูหัวหน้างานธุรการ(ท่าพระจันทร์)ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์090-994-1365เพื่อดำเนินการประสานงานไปที่เจ้หน้ที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันตังกล่วเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์