บิ๊กป้อมชูศก.พอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่ แก้ปัญหาที่ดินทำกิน ช่วยเกษตรกรลดเหลื่อมล้ำ-ยากจน ยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

2754

พล.อ.ประวิตรฯ รองนรม.น้อมนำ ปรัชญรศก.พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นำทาง บจธ. ตั้งเป้าหมายช่วยเหลือให้ประชาชนมีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของตนเอง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน เพื่อฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 และรองรับวิถีปกติใหม่ ยืนยัน รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 17 มิ.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม. ได้เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ร่วมกับ ผวจ.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประวิตรฯได้กล่าวมอบนโยบาย บจธ.ซึ่งถือว่า เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ และเป็นกลไกของรัฐบาล ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกิน และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชน โดยเฉพาะ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการลง ประชาชน/ลูกจ้าง ไม่มีงานทำ และขาดรายได้ในการดำรงชีวิต ดังนั้น บจธ. จึงต้องเร่งขับเคลื่อนกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม รวดเร็วและ ยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจาก การจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดีให้ได้ที่ดินกลับคืนมา เพื่อนำมาใช้เป็นที่ทำกิน ประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัย ต่อไป

พล.อ.ประวิตรฯ ได้กล่าวย้ำขอให้ บจธ. น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ มีการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผ่าน ผวจ. ทุกจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็งตามวิถีปกติใหม่(New Normal ) ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลก และของประเทศไทย

พล.อ.ประวิตรฯยังได้กล่าวขอบคุณ และให้กำลังใจการปฏิบัติงาน แก่ จนท.ของ บจธ.และ ผวจ.ทุกจังหวัด โดยขอให้ทุ่มเท เสียสละ การทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเกษตรกร ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย มีความก้าวหน้า เป็นรูปธรรม พร้อมขอเป็นกำลังใจการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ บจธ. และนโยบายของรัฐบาล ต่อไป

…………………………………………….