อดีตอสส.เปิดข้อความ ถามนักกม.คนกล่าวจาบจ้วง โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ผิดม.112 หรือไม่?

2723

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นปฐมฤกษ์ จากเรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมายอีก จำนวน 24 แห่ง

ในตอนนั้น พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ กล่าวว่า โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขัง ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยังความปลาบปลื้มใจให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ต้องขัง พระเมตตา และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังคงมีต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมายในวันนี้

“โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ได้ทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานราชทัณฑ์ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผลดี ต่อการให้บริการกับผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป ถือเป็นบทเรียนและตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่อไป” พล.อ.ไพบูลย์กล่าวและทิ้งท้ายว่า

โดย ต่อมา นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้เผยแพร่บทความเรื่อง โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ : การลงพระปรมาภิไธยและการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาอ้างอิงบริบทบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2475 ที่ไม่ได้ได้ถูกบังคับใช้แล้ว มีเนื้อหาของบทความดังกล่าวหลายส่วนหลายตอนที่ได้พยายามชี้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แทรกแทรงการบริหารประเทศและราชการแผ่นดิน

ขณะที่เหล่าแกนนำคณะราษฎร อย่างรุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ยังได้มีการโพสต์ข้อความในเชิงล้อเลียนโครงการดังกล่าวด้วยว่า มีโครงการราษฎรปันสุข

ล่าสุด นายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุด (อสส.) ได้แชร์ไลฟ์ของทางคณะก้าวหน้า พร้อมโพสต์ข้อความว่า ผมขอฝากคำถามถึงนักกฏหมายช่วยวิเคราะห์ให้ความเห็นหน่อยครับว่า #คนที่พูดเรื่องนี้แบบนี้ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2354 / 2531 หรือไม่ครับ?

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 182 บัญญัติว่า “บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับ #ราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ”

ฝากเป็นคำถามนะครับว่า..#คนที่พูด “#ได้กล่าววาจาจาบจ้วงล่วงเกินเปรียบเทียบเปรียบเปรยหรือเสียดสี #ให้เป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาท หรือเปล่าครับ? #คนที่พูด แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือเปล่าว่า พระมหากษัตริย์ได้ทรงทำถูกต้องแล้ว เพราะ…คำว่า #ราชการแผ่นดิน หมายถึง Government Affairs ส่วนคำว่า #พระราชกิจ หมายถึง Royal Affairs

ดังนั้น การที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษตัริย์ จึงไม่ใช่กรณีที่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 182 จึงนำมาซึ่งคำถามสุดท้ายว่า #คนพูด แกล้งทำเป็นไม่รู้ โดยมีเจตนาอะไร..แอบแฝงในใจ..หรือเปล่าครับ?