ขาขึ้นส่งออกมันสำปะหลังดาวเด่น!?! 3 สมาคมมันสำปะหลังไทยประกาศอุ้ม ซื้อหัวมันสดก.ก.ละ 2.40 บาท ใครดัมพ์ขับออกสมาชิก

1284

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาหัวมันสำปะหลังสดภายในประเทศตกต่ำลงทั้งที่ราคาตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น ก.พาณิชย์ได้พยายามแก้ปัญหาให้ทันเหตุการณ์ทั้งรมว.จุรินทร์ ลักษณวิสิษฐ์ได้กำชับดูแลเรื่องราคาหัวมันสด ประกาศใช้กม.เข้ม 3 สมาคมรับปากร่วมมือเต็มที่

กีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือ 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศราคาแนะนำสำหรับรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกร ที่เชื้อแป้ง 25%ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 2.40 บาท และจะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมตามกลไกตลาด

หากสมาชิกของทั้ง 3 สมาคมไม่ให้ความร่วมมือ แต่ละสมาคมจะพิจารณาใช้มาตรการต่างๆ กับสมาชิกรายดังกล่าว เช่น อาจจะขับออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกรายนั้นๆ พ้นสภาพการเป็นผู้ส่งออกตามกฎหมายโดยปริยาย ขณะเดียวกัน ทั้งกรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในการกำกับดูแลการนำเข้า การส่งออก และการขนย้ายมันสำปะหลัง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาหัวมันสดในประเทศ

อธิบดีกรมฯกล่าวว่า

“สาเหตุราคาหัวมันสดในประเทศตกต่ำ ส่วนหนึ่งมาจากผู้ส่งออกมันเส้นไปส่งออกตัดราคากันเอง แต่ถ้าซื้อขายตามกลไกตลาด ราคาหัวมันสดในประเทศจะเพิ่มขึ้นได้แน่ เพราะจีนมีความต้องการมันเส้นเพื่อทำแอลกอฮอล์สูงมาก”

บุญชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า  จีนกำลังขาดแคลนข้าวโพดเพื่อผลิตอาหารและแปรรูปส่งผลราคาสูงขึ้น ทำให้จีนปรับนำเข้ามันสำปะหลังไปทดแทน เพื่อผลิตอาหารแปรรูป อาหารสัตว์ และเอทานอล 

คาดว่าปีนี้จีนจะนำเข้ามันเส้นสูงถึงกว่า 7 ล้านตัน ในจำนวนนี้คาดว่าจะนำเข้าจากไทยกว่า 5 ล้านตัน ถือเป็นการส่งออกของไทยสูงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ที่จีนนำเข้าเฉลี่ยปีละ 3.5 ล้านตัน และนำเข้าจากไทย 3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศและส่งออกรวมกัน 40 ล้านตัน แต่ผลิตได้ในประเทศ 28 ล้านตัน ที่เหลือไทยต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะที่ไทยส่งออกได้มาก แต่พบว่าราคารับซื้อมันสดในประเทศยังต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนเพราะผู้ส่งออกต้องแข่งขันส่งออกไปจีนที่มีความต้องการน้อยและกดราคา จึงเกิดการขายตัดราคา จนกระทบต่อราคาหัวมันสดในประเทศ 

ตอนนี้จีนเพิ่มนำเข้าเร็ว ราคาสูง และเพื่อไม่กระทบต่อเกษตรกร จึงยอมรับใช้การตั้งราคาแนะนำรับซื้อ ณ วันที่ 18 ม.ค. อยู่ที่ 2.40 บาทต่อกก.(เชื้อแป้ง25%)

 รังสี ไผ่สะอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะที่เกษตรกรแบกรับต้นทุนอยู่ที่ 2.30 บาทต่อกก. และผลผลิตต่อไร่น้อยลง รายได้จึงไม่เพียงพอ 

“อยากให้รับซื้อเกิน 2.50 บาทต่อกก.เพราะดูจากราคาเอทานอลในจีนตอนนี้ทอนเป็นราคาหัวมันสด น่าจะอยู่ 2.70-2.80 บาท”