ก.พาณิชย์ถกสปป.ลาว?!? ย้ำอาหารทะเลไทยปลอดภัยจากโควิด-19 แจงมาตรการป้องกันเข้มตลอดห่วงโซ่อุปทานขนส่ง

1315

รัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นอาหารทะเลไทยแก่เพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง  โดยก.พาณิชย์เปิดเจรจาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปมห้ามนำเข้าอาหารทะเลไทยชั่วคราว ยืนยันอาหารทะเลไทยปลอดภัยจากโควิด-19 แจงห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำยันปลายน้ำ สปป.ลาวพอใจจับมือตั้งคณะทำงานร่วม 2 ฝ่ายหาแนวปฏิบัติการส่งออกสินค้าคืนสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามคนไทยต้องเชื่อมั่นและอุดหนุนอาหารทะเลไทยด้วย อย่าปล่อยให้ ประมงไทยต้องเผชิญความยากลำบากซ้ำซ้อน ต้องเผชิญภัยโควิด ซ้ำกระเป๋าฉีกเพราะ เราทอดทิ้งกันเอง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกับนางจันดาวอน โพไซ. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายรัตนไซ เพ็ดสุวรรณ อธิบดีกรมควบคุมโรค สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กรณีที่ฝ่าย สปป.ลาว ออกประกาศห้ามการนำเข้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งชั่วคราว ที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 

โดยฝ่ายไทย ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ำยืนยันและรับรองความปลอดภัยของอาหารทะเลสดและแช่แข็งของไทย ร่วมถึงได้ชี้แจงถึงมาตรการกำกับดูแลของฝ่ายไทยที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด

ทั้งนี้นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ชี้แจงมาตรการสำคัญของฝ่ายไทยให้ฝ่าย สปป.ลาว เกิดความเชื่อมั่นว่าตลอดกระบวนการผลิตอาหารทะเลทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจับสัตว์น้ำโดยผู้จับสัตว์น้ำต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข และสุขอนามัยเรือ กระบวนการผลิต ไปถึงการขนส่งออกจากด่านที่มีการฉีดพ่นน้ำยาที่รถขนส่งทุกครั้งก่อนออกจากด่าน และการมีใบรับรองต่างๆ

เข้มมาตรการป้องกันปนเปื้อนก่อนส่งออก

โดยล่าสุด กรมประมงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการตลาด Modern Trade  2. ผู้ประกอบการแพปลา สะพานปลา 3. ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 4. ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ 

อีกทั้ง สำหรับผู้ส่งออกอาหารของไทยจะมีใบรับรองผ่านการประเมินมาตรการปฏิบัติที่ดีตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามที่กรมประมงและสาธารณสุขกำหนดร่วมกัน ซึ่งเป็นการยืนยันและรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหารส่งออกจากไทย

สำหรับข้อกังวลหลักของฝ่าย สปป. ลาว คือกังวลว่าโควิดจะปนเปื้อนกับอาหารทะเลจากไทยนั้น ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของไทย ยังได้ยืนยันว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่พบการติดต่อไวรัสโควิด-19 จากผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด 

หลังประชุมได้ข้อสรุปว่า จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยสปป.ลาวยินดีที่ได้รับทราบข้อมูลจากฝ่ายไทย และเห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่ายเพื่อหารือในเชิงลึกถึงรายละเอียด ตลอดจนแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งออกสินค้าดังกล่าวระหว่างกันเป็นเฉพาะ โดยอาจจัดทำในลักษณะความร่วมมือทวิภาคีเพื่อควบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภค โดยมีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักฝ่าย สปป.ลาว ก่อนจะสรุปนำเสนอคณะทำงานเฉพาะกิจของ สปป.ลาว พิจารณาปรับแก้ ยกเลิกประกาศห้ามนำเข้าดังกล่าวต่อไป