เปิดจดหมายลับ จุฬาฯ เตรียมแถลงปม “วิทยานิพนธ์ล้มเจ้า” บิดเบือนโจมตีสถาบัน!!

3460

จุฬาฯ เคลื่อนไหวแล้ว เปิดจดหมายลับ ถึง อ.ไชยันต์ กรณีวิทยานิพนธ์ล้มเจ้า บิดเบือนโจมตีสถาบัน ผู้บริหารจุฬาฯเตรียมแถลงวันที่ 5 มกราคมนี้

จากกรณีที่นายณัฐพล ใจจริง ได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา [พ.ศ.2491-2500] ต่อมาทางด้าน ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมาเอง ไม่มีแหล่งอ้างอิง

นายณัฐพล ใจจริง ได้ทำหนังสือชี้แจงยอมรับข้อผิดพลาดและอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ เสนอขอแก้ใหม่ตัดประเด็นการเป็นประธานการประชุมออกไป แต่ผิดอย่างไรก็ไม่กระทบใจความหลักของทั้งเล่มแต่อย่างใด ทางคณะรัฐศาสตร์ได้หารือกันว่า ให้งดเผยแพร่และอ้างอิง ถ้าจะเผยแพร่ตีพิมพ์จะต้องขออนุญาตบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ต่อมาทาง นิตรสารฟ้าเดียวกัน ก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวตีพิมพ์ขายด้วย ซึ่งศาสตราจารย์ ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวไทย ได้ออกมากล่าวถึงกรณีดังกล่าวหาว่า สถาบันการศึกษาเซ็นเซอร์วิทยานิพนธ์ “ที่ดีเยี่ยม” ด้วยข้อหาผิดพลาดทั้งที่เข้าใจผิดตีความเกินเลยไปเท่านั้น ไม่ได้สำคัญอะไร

ซึ่งต่อมา สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่าหนังสือ นั้นได้ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร้องของวิทยานิพนธ์ การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติงกลับว่า ไชยันต์นั้นมโน จากนั้น ได้มีการตรวจสอบวิทยานิพนธ์กับหนังสือเล่มดังกล่าว พบว่า ในหนังสือและวิทยานิพนธ์ มีเนื้อหาเดียวกัน​แต่คนละสำนวน​ คนละข้อความ​ แต่หากปรากฏข้อความ​ สำนวน​ ในหนังสือ(ที่อ้างว่าแก้ไขแล้ว)​ แบบที่ยกออกมาจากตัวเล่มวิทยานิพนธ์​ที่ถูกระงับเผยแพร่

ล่าสุดทางด้าน กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกจดหมายปิดผนึก ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการต่อกรณีปัญหาการใช้เอกสารอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์อย่างไม่ตรงกับความเป็นจริง เรียน ศาสตราจารย์ ดร.ไขยันต์ ไชยพร ระบุว่า

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ตามที่ท่านได้มีหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย เรื่อง การดําเนินการต่อกรณีปัญหาการใช้เอกสารอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์อย่าง ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนชี้แจงข้อมูลตามลําดับว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากท่าน ซึ่งเป็นคณาจารย์ในภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 และได้ สํารวจวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทําโครงการวิจัย และพบว่าวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพล ใจจริง ผู้สําเร็จ การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552 เรื่อง “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2491-2500)” มีการอ้างอิงคลาดเคลื่อน ข้อวินิจฉัยและข้อสรุปบาง รายการไม่ตรงกับเอกสารขั้นต้นในหอจดหมายเหตุและแหล่งอ้างอิง โดยเฉพาะย่อหน้าที่ 1 ใน หน้า 105 ซึ่งไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงตามที่อ้างอิง และมีการอ้างอิงที่ไม่ตรงกับเอกสารอ้างอิง 31 แห่ง เนื่องจากไม่มีข้อมูลตามที่อ้างอิง

บัณฑิตวิทยาลัยได้รับข้อมูลจากท่านว่า ท่านได้แจ้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบกับนายณัฐพล ใจจริง แล้ว พบว่า มีความคลาดเคลื่อนจริง จากนั้นนายณัฐพล ใจจริงจึงได้ทําหนังสือ ชี้แจงและปรับแก้ข้อความกับเพิ่มเติมเอกสารอ้างอิงต่อประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร จึงเสนอเรื่องต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มี ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1.1) ให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งหลักสูตรและคณะรัฐศาสตร์ตรวจสอบและเสนอความเห็น โดยประสานงานกับ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างเป็นกระบวนการและลายลักษณ์ อักษร

1.2) ให้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งสํานักงานวิทยทรัพยากร ขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ข้างต้นเป็นการชั่วคราว และขอเสนอให้คณะรัฐศาสตร์ระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เป็นการชั่วคราวเช่นกัน จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

1.3) หากคณะรัฐศาสตร์พิจารณาแล้วพบว่า เข้าข่ายการอ้างอิงคลาดเคลื่อน และอาจเกิดผลกระทบใน อนาคต คณะอาจพิจารณาเสนอความเห็นมาที่บัณฑิตวิทยาลัยให้นิสิตดําเนินการแก้ไข และขอระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ดังกล่าว หรือความเห็นเป็นอื่น

1.4) ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะรัฐศาสตร์อาจพิจารณากำชับนายณัฐพล ใจจริงให้งดเว้นการเผยแพร่หรืออ้างอิงเนื้อหาในวิทยานิพนธ์

2. คณะรัฐศาสตร์ได้ทําหนังสือแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า คณะรัฐศาสตร์ได้ทําหนังสือ ขอให้นายณัฐพล ใจจริง งดเว้นการเผยแพร่หรืออ้างอิงเนื้อหาในวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว รวมทั้งนาย ณัฐพล ใจจริงได้ยอมรับถึงความคลาดเคลื่อนเรื่องการอ้างอิงที่เกิดขึ้น

คณะรัฐศาสตร์โดยการประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากการหารือได้ข้อสรุปดังนี้

2.1) ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรื่อง การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2491-2500)

2.2) กรณีนิสิตมีความประสงค์จะตีพิมพ์หรือต้องการเผยแพรวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ให้ทําหนังสือขออนุญาตไป บังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

3. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณา แล้วมีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดังกล่าว โดยไม่มีกําหนด

4. บัณฑิตวิทยาลัยได้ทําหนังสือแจ้งผลการดําเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตดังกล่าว ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ ไชยพร ทราบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

5. บัณฑิตวิทยาลัยระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

5.1) บัณฑิตวิทยาลัยให้มีบันทึกไปยังสํานักวิทยทรัพยากร ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้สํานักงานวิทยทรัพยากรระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดังกล่าว ทั้งรูปเล่นและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เป็นการชั่วคราว จนกว่า การพิจารณาจะแล้วเสร็จ ตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

5.2) บัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงโต ๆ ต่อสํานักงานวิทยทรัพยากร ย่อมแสดงว่าเจตนาให้ระงับ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ดังกล่าว โดยไม่มีกําหนด ตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 ข้างต้น

5.3) สํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ได้มีหนังสือมายังบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อขอนุญาตตีพิมพ์ หนังสือจากวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าว และบัณฑิตวิทยาลัยใต้มีหนังสือตอบกลับสํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ว่า วิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เป็นการชั่วคราว

5.4) สํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ได้มีหนังสือมายังบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เพื่อขออุทธรณ์ ค้าสั่งตามบันทึกฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และบัณฑิตวิทยาลัยได้มีหนังสือตอบกลับสํานักพิมพ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ว่า หนังสือฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นการแจ้งข้อมูลให้ทราบเท่านั้น มิใช่คําสั่งแต่อย่างใด ทั้งนี้ การพิจารณาให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์นอกเหนือจากรูปแบบวิทยานิพนธ์ เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนวิทยานิพนธ์และคณะต้นสังกัด เป็นล้าดับแรก

6. บัณฑิตวิทยาลัยได้รับแจ้งว่า ยังคงมีการเผยแพร่ข้อความหรือการอ้างอิงวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว จึงได้ทํา หนังสือแจ้งนายณัฐพล ใจจริง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อขอให้ด้าเนินการตามข้อสรุปจากการหารือของคณะรัฐศาสตร์ กับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

7. บัณฑิตวิทยาลัยได้ทําหนังสือแจ้งอธิการบดีขอหารือว่าบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรดําเนินการประเด็น นี้อย่างไร เพื่อโปรดพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

8. ท่านได้มีหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย เรื่อง การดําเนินการต่อกรณีปัญหาการใช้เอกสารอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์อย่าง ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แล้วบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเรื่องจากมหาวิทยาลัย เพื่อขอให้บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็น ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

9. อธิการบดีจึงสั่งการวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ให้บัณฑิตวิทยาลัยชี้แจงข้อมูลการดําเนินการดังกล่าวมายังท่าน อีกครั้งหนึ่ง

10. บัณฑิตวิทยาลัยทําหนังสือแจ้งนายณัฐพล ใจจริง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ให้งดการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2491-2500) และงๆ อ้างอิงข้อความใด ๆ ในวิทยานิพนธ์ดังกล่าวที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้มีรายงานว่า ทางผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในวันที่ 5 มกราคมนี้