นิด้าโพล ชำแหละทิศทางการเมือง ปี64 คาด ประยุทธ์อยู่ยาว-คณะราษฎร โห่ร้องตลอดปี!!

2262

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ปี 2564 การเมืองวุ่นวายเหมือนเดิม รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อยู่ยาวตลอดทั้งปี ม็อบคณะราษฎรจะไปเรื่อยๆ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,326 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19 ในปี 2564 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.63 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 35.30 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้น ร้อยละ 15.46 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลง ร้อยละ 4.22 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลย และ ร้อยละ 3.39 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.15 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี รองลงมา ร้อยละ 13.12 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 8.45 ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 7.62 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จะลาออก ร้อยละ 3.02 ระบุว่า จะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล ร้อยละ 2.26 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.73 ระบุว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะโดนรัฐประหาร และร้อยละ 15.01 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อม็อบคณะราษฎรในปี 2564 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.21 ระบุว่า ม็อบคณะราษฎรจะไปเรื่อย ๆ เหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 22.78 ระบุว่า ม็อบคณะราษฎรจะอ่อนแรงลง ร้อยละ 13.80 ระบุว่า ม็อบคณะราษฎรจะยุติลง ร้อยละ 11.24 ระบุว่า ม็อบคณะราษฎรจะสามารถยกระดับได้ และร้อยละ 8.97 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.19 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลง รองลงมา ร้อยละ 32.13 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเหมือนเดิม ร้อยละ 14.63 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น และร้อยละ 1.05 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 ในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ    ปี 2563 พบว่า ร้อยละ 48.11 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะรุนแรงขึ้น ร้อยละ 28.81 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   จะลดน้อยลง ร้อยละ 22.10 ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเหมือนเดิม และร้อยละ 0.98 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.