ม.มหิดล สั่งด่วน “นศ.-บุคลากร” อาศัยอยู่สมุทรสาคร งดออกนอกพื้นที่ 14 วัน!?!

2468

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้นักศึกษา-บุคลากร ที่อาศัยอยู่สมุทรสาคร ให้ปฏิบัติงานที่บ้านและงดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

จากกรณีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โควิด หลังพบหญิง อายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย เป็นเจ้าของแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวนกว่า 2,000 คนนั้น

ต่อมา เมื่อมีการตรวจคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,192 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 516 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ของผู้ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 548 ราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ติดเชื้อที่มีไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

ต่อมารัฐบาลก็ได้การสั่งให้ล็อกดาวน์ จ.สมุทรสาคร มีมาตรการสำคัญคือ กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด มีคำสั่ง ปิดสถานที่ตลาดกลางกุ้ง กับหอพักศรีเมือง ซึ่งห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้จังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวก กับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ตลอดห้วงเวลาที่ของช่วงที่มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด คือ วันที่ 19 ธันวาคม – 3 มกราคม 2564

พื้นที่ทั่วไป กำหนดปิดสถานที่เป็นการชั่วคราววันที่ 19 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2564 สถานที่เล่นการพนัน สนามกีฬาของรัฐ สนามมวย สถานศึกษาทุกประเภท สถาบันกวดวิชา โรงเรียสอนกีฬา สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดบรืการได้เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ยกเว้นใน รพ. และโรงแรม ห้างสรรพสินค้าอยู่ในข่ายห้ามดำเนินการช่วง 19 ธ.ค. 2563-3 ม.ค. ุ2564 ส่วนร้านสะดวกซื้อให้เปิดบริการได้ แต่มีกำหนดการให้บริการเป็นช่วงแน่นอน งดเวลา 22.00-05.00 น. ตลาดนัดหรือตลาดสดให้จำหน่ายได้วันละ 6 ชั่วโมง สถานที่บริหารตามกฎหมาย สวนสนุก ร้านเกม อินเตอร์เน็ต ศูนย์พระเครื่อง สถานออกกำลังกาย สถานอบไอน้ำ โรงภาพยนตร์ สปา ร้านเสริมสวย สัก สเก็ต บ่อตกปลาตกกุ้ง ขอความอนุเคราะห์ งดออกจากเคหสถาน เวลา 22.00-05.00 น. และห้ามคนต่างด้าวเข้าหรือมาในเขตจังหวัดโดยสิ้นเชิง แต่คนไทยสามารถออกไปพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้แต่ต้องแจ้ง จนท.ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ แจ้งจุดหมายปลายทาง หากมีเบาะแสในเรื่องนี้ ในสายด่วน 065-5493322 หรือหมายเลข 034-871274

ล่าสุดทางด้าน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศให้นักศึกษา-บุคลากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ปฏิบัติงานที่บ้านและงดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยทางมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีข้อแนะนำเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาครและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้

1. ให้นักศึกษาที่ต้องเดินทางเข้ามาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

2. ให้รองอธิการบดีที่ดูแลวิทยาเขต รองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีบุคลากรที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ

3. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน และนักศึกษาดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องโดยทันทีที่พบว่ามีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดเชื้อโควิด-19