ปลัด สธ. ออกมาตรการ กำหนดพื้นที่รพ. ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100%

1979

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ได้กำชับให้ผู้บริหาร สธ. ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์

ย้ำเตือนบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เป็นตัวอย่างประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 และช่วยสอดส่อง แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ  โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันโรคที่ทำได้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าโดยไม่ต้องลงทุน

จากผลสำรวจล่าสุดพบว่า ประชาชนสวมหน้ากากในโรงพยาบาลเพียงร้อยละ 73.49 รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.กระตุ้นเตือนคนในชุมชนให้สวมหน้ากาก ลดความเสี่ยงการรับและแพร่กระจายเชื้อ ป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมจากโรคโควิด 19 เนื่องจากขณะนี้พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากลดลงไม่ถึงร้อยละ 90 ทั้งที่การสวมหน้ากากถือเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ประชาชนสามารถทำได้เองในขณะนี้

นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนร่วมมือกันสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ยังช่วยลดการป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการ ด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นการช่วยประเทศไทยในการควบคุมป้องกันโรค