WTO ชื่นชมความสำเร็จประเทศไทย!?! รับมือโควิด-19 มีประสิทธิภาพ ทำเศรษฐกิจการลงทุนเติบโตได้ต่อเนื่อง

487

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก (WTO) ประชุมทบทวนนโยบายการค้าและการลงทุนของไทย ครั้งที่ 8 ผ่านระบบทางไกล สมาชิกส่วนใหญ่กว่า 44 ประเทศชื่นชมไทยในความสำเร็จหลายด้าน เช่น การรับมือโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย 4.0 และ EEC จะช่วยไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้แน่นอน , ด้านไทยโชว์ความสำเร็จการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายปลดใบเหลือง และด้านการบิน ปลดธงแดง นอกจากนี้ยังส่งเสริม นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง แต่สมาชิกบางส่วนกังวลการปกป้องภาคเกษตรไทยด้วยมาตรการภาษีและเสนอแนวแก้ไขให้ไทยพิจารณาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก (WTO) จัดการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของไทย (Trade Policy Review: TPR) ครั้งที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อทบทวนนโยบายการค้าและการลงทุนของไทยในช่วงปี 2558-2562 ซึ่งมีนายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ปฏิบัติราชการประจำที่ส่วนกลาง) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย ร่วมประชุมและกล่าวถ้อยแถลงรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสำเร็จของไทย

ในการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆของไทย เช่น การถอดไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ถูกเตือน (ใบเหลือง) ในการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) การถอดไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ไม่มีความปลอดภัยด้านการบินระหว่างประเทศ (ปลดธงแดง) ของ International Civil Aviation Organisation (ICAO) การส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green: BCG Economy) และการพัฒนาความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เป็นต้น

นางอรมน เพิ่มเติมว่า ประเทศสมาชิก WTO จำนวน 44 ประเทศ ได้ให้ความเห็นต่อนโยบายการค้าการลงทุนของไทย โดยส่วนใหญ่ชื่นชมไทยที่สามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินนโยบายการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของไทยเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง แต่ยังคงมีประเทศสมาชิกบางส่วนแสดงความกังวลถึงการปกป้องภาคเกษตรของไทยด้วยมาตรการภาษี 

รวมถึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคบริการได้มากขึ้น การปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่มีความซับซ้อน และการปรับปรุงระบบพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงและตอบข้อกังวลต่างๆ ของประเทศสมาชิก และยืนยันว่าการดำเนินนโยบายและมาตรการของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับความตกลงภายใต้ WTO โดยเน้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การลดความเหลื่อมล้ำผ่านนโยบายเศรษฐกิจฐานราก และการปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Guillotine) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ? นางอรมน เสริม

ปัจจุบัน WTO มีสมาชิก 164 ประเทศ เป็นเวทีในการเจรจาจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและลดอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายการค้า โดยการทบทวนนโยบายการค้าเป็นหนึ่งในพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการค้าของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าและการลงทุน และสร้างสภาวะแวดล้อมทางการค้าที่คาดการณ์ได้ โดยไทยมีกำหนดทบทวนทุก 5 ปี และการทบทวนครั้งต่อไปจะถูกจัดขึ้นในปี 2568