ชื่นมื่น:รมว.กลาโหมสหรัฐ-จีนล้อมวงคุย รมว.กลาโหมอาเซียน?!? อาเซียนย้ำจุดยืนเป็นกลาง มุ่งแน่นแฟ้นและตอบสนองประโยชน์ร่วม

2068

บิ๊กป้อมเข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 14 ลงนามร่วมอาเซียนปฏิญญาร่วมมือฯ ช่วงบ่ายพล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นผู้แทน รมว.กห. เข้าร่วมประชุมกับ รมว.กห.สหรัฐฯ และ จีนถกด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ โควิด ทั้งนี้สหรัฐตอกย้ำฐานะยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกเพื่อความมั่นคงทางทะเล ขณะที่จีนหนุนความเป็นกลางของอาเซียนและแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างรอบคอบ ไทย-อาเซียนยืนยันจุดยืนเป็นกลางเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ทุกฝ่ายทั้งด้านความมั่นคงทางทะเล เศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตโควิด-19

ไทยกระชับอาเซียน-แน่นแฟ้น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN-Defence-Ministers’-Meeting:-14th ADMM) ผ่านระบบ VTC ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิด “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา และได้แลกเปลี่ยนมุมมองความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงนามร่วมกันในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เพื่อความแน่นแฟ้นและพร้อมต่อการตอบสนองของอาเซียน

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันให้การรับรองแผนงาน 3 ปี ของกลาโหมอาเซียน ปี 63 – 65 รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือ เพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 

1) ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียน ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อร่วมการตอบสนองต่อภัยพิบัติของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

2) ระเบียบปฏิบัติประจำในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางยุทธศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการก่อการร้าย 

3) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการประดับธงอาเซียนร่วมกับธงประจำชาติของหน่วยทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์และความเป็นหนึ่งเดียวกันในเวทีระหว่างประเทศ

4) เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับการประชุม ผบ.ทสส.อาเซียน เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบและกลไกทางทหาร และ 

5) แนวความคิดว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และบทบาทผู้ช่วยทูตทหารให้มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบ ADMM และ ADMM – Plus

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  โฆษก กห. เปิดเผยว่า หลังการประชุม รมว.กห.อาเซียนครั้งที่ 14 ในบ่ายวันเดียวกันของ 9 ธ.ค.63 ได้มีการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สหรัฐอเมริกา  และต่อด้วย การประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สาธารณประชาชนจีน โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. เป็นผู้แทน รมว.กห. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศาลาว่าการกลาโหม

สหรัฐฯย้ำเรื่องความมั่นคงทางทะเล

การประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-U.S. Defence Ministers’ Informal Meeting)  นาย Christopher C. Miller (คริสโตเฟอร์ มิลเลอร์) รักษาการ รมว.กห.สหรัฐฯ  ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ อาเซียน กับ สหรัฐฯ ว่ามีการขยายตัวจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และย้ำถึงยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของสหรัฐฯ ที่เปิดกว้างและเสรี โดยยึดมั่นความเป็นแกนกลางอาเซียน และต้องการให้ภูมิภาคอาเซียน เปิดกว้าง มีเสรีภาพและเสถียรภาพ ทุกประเทศสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และพร้อมรับมือกับความท้าทายของภูมิภาคที่สำคัญ ด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการเฝ้าระวังความมั่นคงทางทะเล การก่อการร้าย การปกป้องอธิปไตยและโรคระบาด ด้วยการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเติบโตและเข้มแข็งไปด้วยกัน ทั้งนี้ กห.สหรัฐฯพร้อมให้การสนับสนุน กห.อาเซียน และร่วมกับ กห.ไทย อย่างใกล้ชิดในความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลต่อไป

อาเซียนได้ชื่นชมสหรัฐ ฯ ที่สนับสนุนความเป็นแกนกลาง และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ผ่านแผนปฏิบัติการอาเซียน -สหรัฐฯ ปี 64-68 โดย พล.อ.ชัยชาญ ฯ ได้กล่าวย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญกับบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐ ฯในภูมิภาค ทั้งในมิติทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเสรีภาพของการเปิดกว้าง ความโปร่งใส เคารพในอธิปไตยและกฎกติกาสากล ไทยมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศและพร้อมทำงานกับสหรัฐ ฯ ในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล

จีนพร้อมแบ่งปันสู้โควิด-เศรษฐกิจ-ภัยธรรมชาติ

ต่อจากนั้น เวลา 15:00 พล.อ.ชัยชาญฯ รมช.กห. ได้เข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สปจ.อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-China Defence Ministers’ Informal Meeting) โดย พล.อ.เว่ย เฟิ่งเหอ (Wei Fenghe) รมว.กห.สปจ.ได้กล่าวว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทุกประเทศเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จีนในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ ASEAN ยินดีแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเราจำเป็นต้องเพิ่มพูนความร่วมมือและสนับสนุนกันรับมือกับปัญหาทั้ง COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจีนยินดีดำเนินการตามข้อตกลงต่างๆ ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และยินดีสนับสนุนความเป็นแกนกลางอาเซียน

พร้อมย้ำว่า ASEAN คือ คู่ค้ารายใหญ่ของจีน ที่เราต่างต้องร่วมกันแก้ปัญหารับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยจีนยืนยันไม่แทรกแซงเรื่องภายในของแต่ละประเทศ และพร้อมส่งเสริม เพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนรับมือกับปัญหาโรคระบาด ภัยพิบัติและการก่อการร้าย รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ การแก้ปัญหาทุ่นระเบิด รวมทั้งการฝึกและลาดตระเวนร่วมทางทะเล  โดยเฉพาะปัญหาทะเลจีนใต้ ที่เราจำเป็นที่ต้องยับยังชั่งใจ ไตร่ตรองให้รอบคอบกับการแทรกแซงจากภายนอกภูมิภาค

อาเซียนได้ชื่นชมบทบาทของจีน ที่สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน  และความพยายามระหว่างอาเซียนกับจีนในการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ที่ผ่านมาอย่างเป็นขั้นตอน ช่วงที่อาเซียนและจีนอยู่ระหว่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยพล.อ.ชัยชาญ ฯ ได้กล่าวย้ำว่า ไทยยืนยันส่งเสริมความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความไพบูลย์และความยั่งยืนร่วมกัน