ม็อบไร้การศึกษา สั่งบุก “กรมทหารราบที่ 11” อ้างเป็นค่ายทหาร ความจริงโป๊ะแตก นั่นคือ ร.ร.จิตอาสาพระราชทาน!!

5460

จากกรณีที่ม็อบคณะราษฎร ได้มีการนัดหมายกันชุมนุมที่สถานีรถไฟฟ้า วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และจะเคลื่อนมวลชนไปที่ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นเขตพระราชฐาน ซึ่งในขณะนี้ กรมทหารราบที่ 11 เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ที่คอยฝึกอบรม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย

ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง