เปิดยุทธศาสตร์ชาติจีน!?! แผนพัฒน์ฯ 5 ปี เน้น “ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตั้งเป้ามหาอำนาจไฮเทคฯ

2130

ศึกษาแผนยุทธศาสตร์จีนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ที่เน้น”ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ทิศทางคือมุ่งสู่ความเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยี ขณะเดียวกันเน้นพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล พัฒนาภายในประเทศให้แข็งแกร่งโดยพึ่งตนเองทั่วด้านและ ขยายการค้ากับนานาชาติสากล ส่งเสริมการค้าเสรีที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างเปรียบเทียบกับของมหาอำนาจตะวันตกสหรัฐอเมริกา และของประเทศไทยเราเองที่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นธงนำ หลักการดีแต่มักมีอุปสรรคในขั้นปฏิบัติการไม่เว้นทั้งเขาและเรา

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเผยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี สำหรับปี 2021-2025 ฉบับที่ 14 โดยให้คำมั่นว่าจะสร้างชาติให้เป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยี และเน้นให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพมากกว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แผนพัฒนาชาติฉบับล่าสุดนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติเป็นครั้งแรก โดยจีนจะยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามเป้าหมายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจนั้น จีนจะใช้ยุทธศาสตร์วงจรคู่ (Dual Circulation) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการขยายการค้าขายกับต่างชาติ โดยมีเป้าหมายเพิ่มตัวเลขจีดีพีให้ได้เกินกว่า 100 ล้านหยวนภายในสิ้นปีนี้ และยังตั้งเป้าจะเพิ่มจีดีพีต่อหัวให้อยู่ในระดับประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2035

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน ใช้งานฉบับละ 5 ปี โดยแผนพัฒนาฉบับที่ 13 จะสิ้นสุดลงในปีนี้ ตามด้วยแผนพัฒนาฉบับที่ 14 ประกาศใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ทั้งนี้รัฐบาลจีนใช้โอกาสนี้เปิดเผย “เป้าหมายการพัฒนา 2035” ไปพร้อมกัน

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้สรุปสาระสำคัญดังนี้คือ:-

“แผนฯ 14” มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาในอนาคตของจีนและเป็นที่สนใจของประเทศต่าง ๆ ​หลังจากก่อนหน้านี้ จีนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม และทำได้ “เกินเป้า” มาโดยตลอด

เป้าหมายการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 2035 ได้แก่

-ภายในปี 2035 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและกำลังประเทศยกระดับสูงขึ้น

-ขนาดเศรษฐกิจรวมและรายได้ของประชาชนสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง เป็นประเทศที่มีความทันสมัยในทุก ๆ ด้าน

-ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน มีหลักประกัน เป็นประเทศนิติรัฐและนิติธรรม 

-เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรม การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ การกีฬา สุขภาพ คุณภาพของพลเมืองและอารยธรรมอยู่ในระดับที่สูง  

-วิถีชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศดีขึ้นตามระดับ บรรลุเป้าหมายประเทศที่สวยงาม 

-รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ระดับปานกลางในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

-เพิ่มประชาชนคนชั้นกลาง ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทลดน้อยลง

​-ยืนหยัดในการนำของพรรคฯ ปรับปรุงกลไกและระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมภายใต้การนำของพรรคฯ

-ปรับปรุงระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน พัฒนาแนวคิดการพัฒนาใหม่

-ยืนหยัดในหลักการ “ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และเป็นเจ้าของประเทศ

-ส่งเสริมความเป็นธรรมของสังคม เสริมสร้างความผาสุกของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

​-ยืนหยัดการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างแน่วแน่

เป้าหมายของการพัฒนาในแผนฯ 14

1.ต้องทำให้ตลาดภายในประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้น โครงการเศรษฐกิจมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2.เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมากขึ้น ยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม ห่วงโซ่การผลิตสมัยใหม่ที่มีความสมบูรณ์

3.พื้นฐานการเกษตรมีความมั่นคง การพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทมีความสมดุล

​4.เศรษฐกิจกลไกการตลาดในระบบสังคมนิยมที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

5.​ระดับอารยธรรมสังคมได้รับการยกให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.ค่านิยมหลักสังคมนิยมหยั่งรากลึกในใจของประชาชน ทั้งด้านคุณธรรม และจริยธรรม

7.คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพจิตของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8.ระบบการบริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

​9.การสร้างระบบนิเวศมีความก้าวหน้าใหม่  การพัฒนาการใช้ทรัพยากรดิน น้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       

10.การปล่อยของเสียลดน้อยลง ระบบนิเวศวิทยาได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

​11.ความสุขของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพิ่มการจ้างงานใหม่อย่างมีคุณภาพ

12.รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

13.การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

14.การศึกษา สาธารณสุข ประกันสังคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

​15.ประสิทธิผลในการบริหารประทศได้รับการยกระดับสูงขึ้น

16.ระบบนิติรัฐมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ความเป็นธรรมของสังคมได้รับคุ้มครองมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณแหล่งที่มา

#ไทยคำจีนคำ #

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย#