รัฐบาลทุ่มงบฯกว่า 100 ล้านบาท!?! ดันโอทอป-สมุนไพรไทย-นวดไทย สร้างงาน-อาชีพ-รายได้ให้ชุมชนแข็งแรง

1575

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท หนุนสินค้าOTOP ,สมุนไพรไทยและนวดไทย เพื่อสร้างงาน-อาชีพ-รายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -19/ โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน  และโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -19  โดยกระทรวงมหาดไทย (โครงการย่อยภายใต้โครงการขับเคลื่อน OTOP ภายใต้วิถีชุมชนแบบปกติใหม่ (New Mormal)) งบประมาณ วงเงินรวม 95 ล้านบาท  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ทั้ง 76 จังหวัด  โดยกิจกรรมจะจ้างเหมาดำเนินการจัดงานโอทอปไทยสู้ภัยโควิด -19  จำหน่ายสินค้า OTOP/อาหารชวนชิม/บริการท่องเที่ยวชุมชน/สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น/นิทรรศการ เป็นต้น  

 

มีวัตถุประสงค์: 

 1. บรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มช่องทางระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
 3. เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 1. โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรสมุนไพรวนเกษตร 10 แห่ง (จ.เชียงราย  จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.อุทัยธานี จ.อุตรดิตถ์ จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.นครพนม จ. ชุมพร  และ จ. พัทลุง) ผู้ประกอบการ OTOP 250 ราย วิสาหกิจชุมชนและประชาชน 2,500 คน ในวงเงิน 8.3211 ล้านบาท 

มีวัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ รองรับสถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งหลังสถานการณ์ COVID-19 
 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้ในการปลูกสมุนไพรวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ก่อให้เกิดรายได้จากเดิม และมีความยั่งยืนในชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดให้มีมาตรฐานสามารถส่งออกต่างประเทสได้ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ในการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังคนยุคใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคการเกษตรสมุนไพรมืออาชีพ 
 5. เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการเดิมที่มีสินค้าจากลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP แต่ขาดความชำนษยในการพัฒนาและขยายสู่ตลาดสากล 
 6. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
 7. เพื่อส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 8. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การระบายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเข้าสู่ระบบการตลาดแบบดิจิทัลออนไลน์ เชื่อมโยงกับ E-Commerce ที่สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
 1. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ  ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  วงเงิน 9.1981 ล้านบาท โดยจะเปิดหลักสูตรอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จำนวน 20 รุ่น รุ่นละ 40 และหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จำนวน 5 รุ่น  รุ่นละ 40 คน ทั้งนี้  กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน ซึ่งจะประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีอาชีพ ด้านการนวด

มีวัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมีรายได้ในการดูแลครอบครัว
 2. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนววิถีใหม่ (New Nomal) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้อย่างถูกต้อง
 3. สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อให้มีกำลังคนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน