ซูเปอร์โพล เผยปชช.คิด สถาบันพระมหากษัตริย์ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง คือหัวใจและความรักของราษฎร

3260

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง หัวใจ ราษฎร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,746 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง และสถาบันพระมหากษัตริย์ คือหัวใจและความรักของราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.7 ระบุ วัดพระแก้วคือหัวใจและความรักของราษฎร ร้อยละ 97.2 ระบุ พระบรมมหาราชวังคือหัวใจและความรักของราษฎร ร้อยละ 97.0 ระบุสถาบันพระมหากษัตริย์คือหัวใจและความรักของราษฎร

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 ระบุ คนไทยทุกคนต้องช่วยกัน ปกป้องรักษา มรดกสมบัติชาติที่สืบทอดมาหลายร้อยปี และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 ระบุ คนที่พยายามบุกรุกสถานที่หัวใจและความรักของ ราษฎร คือ ผู้หวังทำลายสมบัติชาติที่รักษาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของคนไทย

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มเยาวชนและกลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชน พบว่า ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.5 ของกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี และร้อยละ 98.2 ของกลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชนอายุ 25 ปีขึ้นไประบุ วัดพระแก้ว คือ หัวใจและความรักของ ราษฎร

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ของกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี และร้อยละ 97.6 ของกลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชนอายุ 25 ปีขึ้นไประบุ พระบรมมหาราชวัง คือ หัวใจและความรักของ ราษฎร ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 ของกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี และร้อยละ 97.0 ของกลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชนอายุ 25 ปีขึ้นไประบุ สถาบันพระมหากษัตริย์ คือ หัวใจและความรักของ ราษฎร

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.8 ของกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี และร้อยละ 97.0 ของกลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชนอายุ 25 ปีขึ้นไประบุ คนไทยทุกคน ต้องช่วยกัน ปกป้องรักษา มรดกสมบัติชาติที่สืบทอดมาหลายร้อยปี นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.3 ของกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี และร้อยละ 91.8 ของกลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชนอายุ 25 ปีขึ้นไประบุ คนที่พยายามบุกรุกสถานที่หัวใจและความรักของ ราษฎร คือ ผู้หวังทำลายสมบัติชาติที่รักษาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของคนไทย

ขอบคุณที่มา : ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)