การประชุมผบ.ทร.อาเซียนครั้งที่ 14!?! ถกความมั่นคงทะเลจีนใต้ พร้อมฝึกร่วมและจัดตั้งกองเรือมั่นคงอาเซียน

2275

ผลการประชุม ผบ.ทร.อาเซียนครั้งที่ 14 ได้จัดขึ้นผ่านระบบทางไกล โดยเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ประเทศสมาชิกเห็นพ้องในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันให้แข็งแกร่งมากขึ้น ด้านความมั่นคงทางทะเล ท่ามกลางปัญหาท้าทายทะเลจีนใต้ และภัยคุกคามแบบใหม่ ฟิลิปปินส์เสนอตั้งกองเรือปฏิบัติการความมั่นคงอาเซียน ซึ่งที่ประชุมรับหลักการให้นำเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งหน้า

พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร.ร่วมการประชุมทางไกลเสมือนจริง (Virtual Conference)ในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 14 (the 14th ASEAN Navy Chiefs’ Meeting – ANCM) ผ่านระบบทางไกลซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 5 พ.ย.63 

ในงานนี้มีผบ.ทร.อาเซียน จาก 9 ประเทศและผู้แทนกองทัพประชาชนลาว (รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว (เทียบเท่าผบ.ทบ.)ร่วมประชุม มีการแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “Naval Cooperation for a Cohesion and Responsive ASEAN” ซึ่งทร.อาเซียนมีความเห็นพ้องกันในเรื่องความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆทางทะเล โดยอาเซียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองภัยคุกคามและ การรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคที่ยั่งยืน

พล.ร.ต. เจิ่น แทงห์ เงียม ผบ.ทร.เวียดนาม เปิดเผยว่า ประเด็นทะเลจีนใต้เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือ เนื่องจากกำลังเผชิญกับปัญหาท้าทายความมั่นคง ทั้งภัยคุกคามตามแบบเดิม และรูปแบบใหม่ อาทิ โจรสลัด การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาพิพาทด้านอธิปไตย และมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ทั้งนี้ เพื่อธำรงความมั่นคงของภูมิภาค 

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

เวียดนามเสนอให้แลกเปลี่ยนข่าวสารและทำงานร่วมกันทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี มีช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพ

ด้านเมียนมา เสนอให้ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกลไกภายในประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศในความร่วมมือทางทะเล และเสริมสร้างขีดความสามารถและความไว้เนื้อเชื่อใจโดยใช้แนวทางของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM Plus) 

ด้านมาเลเซียกล่าวถึงอาชญากรรมข้ามแดน โดยระบุว่าการแก้ปัญหาต้องมีกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันและให้คำมั่นร่วมกันอย่างแข็งขัน ด้านนโยบายทางทะเลก็จะต้องเน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วยและไม่ขัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฟิลิปปินส์ เห็นว่าปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โจรสลัด การค้ามนุษย์ และการก่อการร้ายยังคงเป็นภัยคุกคามทางทะเล ดังนั้น อาเซียนจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งแก้ที่รากเหง้าของปัญหา

กิจกรรมร่วมกันที่ผบ.ทร.อาเซียนเสนอได้แก่:

-ทร.เวียดนามเสนอกิจกรรม ASEAN Navy Training Experiences Exchange Program (ANTEEP) โดยเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 1

-ทร.ฟิลิปปินส์เสนอจัดตั้งกองเรือปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางทะเลอาเซียน (Network Maritime Centers and the ASEAN Maritime Task Force) ที่ประชุมมอบหมายให้ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพการฝึกผสมพหุภาคีกองทัพเรือชาติอาเซียน-ครั้งที่สอง ปี 2023 และมาเลเซียเป็นเจ้าภาพปี 2025