เดินตามรอยบินไทย?!? “นกแอร์” แบกหนี้ท่วม 2.6 หมื่นล้านขาดทุนยับ4ปีติด ลุยยื่นฟื้นฟู เผยศาลรับแล้วได้พักหนี้ทันที

1925

สายการบินนกแอร์ ขาดทุน 4 ปีติดต่อกัน แบกภาระหนี้อ่วม ศาลล้มละลายกลางรับฟื้นฟูได้พักชําระหนี้ทันที นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ต.ค. 63 เผยหนี้ท่วมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท เจ้าหนี้ 312 ราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลล้มละลายกลาง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกหนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งทั้งคนสิ่งของและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศมีที่ตั้งบริษัท อยู่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. นายชวลิต อัตถศาสตร์, นายประเวช องอาจสิทธิกุล, นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์, นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร, นาย ไต้ ซอง อี และ นายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ลูกหนี้เอกสารท้ายคำร้องหนี้มีหนี้สินเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท

วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีหนี้สินต่อเจ้าหนี้หลายรายรวมกันเป็นจำนวน 26,522,203,418 บาท ได้แก่

-หนี้สินหมุนเวียน เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,720,000,000 บาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,679,065,008 บาท

รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 41,812,871 บาท

ประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบินและค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินระยะสั้น 58,858,927 บาท-ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,907,589,409 บาท

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 98,591,347 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,505,917,562 บาท

-หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินตามแผนการซ่อมบำรุงประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบิน 6,460,359,841 บาท

ในการนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เป็นคดีดำ ฟฟ 21/2563 นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 09.00 น.

ผลของการที่ศาลรับคําร้องก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 โดยในบัญชีเจ้าหนี้ที่นกแอร์ได้ยื่นต่อศาลในวันนี้มีจำนวน 312 ราย

ก่อนหน้านี้บริษัทฯได้แจ้งขอผ่อนผันการนําส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับไตรมาสที่1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยล่าสุดเมื่อปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 2,054 ล้านบาท(ตามตาราง) และขาดทุน 4 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2559-2562

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) แจ้งกําหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้ องจูปิ เตอร์ ชั้น3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

…………………………………………