ไอลอว์ ยอบรับ รับเงินต่างชาติจริง อ้าง องค์กรอื่นๆทั่วโลก เขาก็ทำกัน

12375

หลังจากที่เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของ “อุ๊ หฤทัย” ได้แฉประเด็นร้อนในเรื่อง ไอลอว์ (iLaw) เป็นใคร แล้วทำไม ไอลอว์ ถึงรับเงินจาก อเมริกันและยิว

หลังจากนั้น ได้มีคนจำนวนมากตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ซึ่งทางด้านของ iLaw ก็ได้ออกมาเปิดเผย ถึงท่อน้ำเลี้ยงที่อุ๊พูดถึง ว่าเป็นเรื่องจริง ไม่เคยปกปิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไอลอว์ก่อตั้งเมื่อปี 2552 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระบบยุติธรรมไทยที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ระหว่างปี 2552 ถึง 2557 iLaw รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิ Open Society (Open Society Foundation) และมูลนิธิ Heinrich Böll และได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งครั้งจากบริษัท Google

ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน iLaw ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. Open Society Foundation (OSF)
2. Heinrich Böll Stiftung (HBF)
3. National Endowment for Democracy (NED)
4. Fund for Global Human Rights (FGHR)
5. American Jewish World Service (AJWS)
6. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายครั้งจากบริษัท Google และผู้สนับสนุนอิสระ

หลักการทำงานกับแหล่งทุน คือ เราจะพิจารณาแหล่งทุนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ได้จำกัดว่าต้องมาจากประเทศใด ถ้ามีแหล่งทุนในประเทศที่วัตถุประสงค์ตรงกันก็จะทำงานด้วยเช่นกัน โดยเราเป็นผู้ร่างโครงการที่ต้องการทำงานในแต่ละปี กิจกรรมทั้งหมดเราเป็นผู้ริเริ่มเสนอ และเป็นผู้ออกแบบ กิจกรรมที่ทำไม่มีผลต่อปริมาณเงินที่ได้รับ และแหล่งทุนไม่มีส่วนในการกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่บนเว็บไซต์ของเรามาตั้งแต่ก่อตั้ง และเว็บไซต์ของผู้ให้ทุนทุกแห่ง โดยหลักการเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำโดยปิดลับและไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด เป็นเช่นเดียวกับการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก

หลังจากที่ทางด้านของ iLaw ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าว ได้มีหลายๆคนตั้งคำถามว่า องค์กรต่างชาติเหล่านี้ สนับสนุนเงินจำนวนมาก ทั้งที่รู้ว่า iLaw เป็นองค์กรขับเคลื่อนทางการเมือง แล้วจะเกิดความมั่นใจได้อย่างไรว่า องค์กรต่างชาติเหล่านี้ จะไม่แทรกแซงการเมืองผ่าน iLaw

ที่สำคัญคือ องค์กรต่างชาติหลายหนาวยงาน ที่ให้เงินสนับสนุน iLaw เป็นองค์กรที่เคยถูกหลายๆประเทศทั่วโลกโจมตี ว่ามีส่วนในการแทรกแซงการเมืองภายใน