มธ.ท่าพระจันทร์ประกาศกฎเหล็กคุมเข้มวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตห้ามแสดงออกไม่เหมาะเด็ดขาด

3698

จากกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 30 – 31 ต.ค. 2563 นั้น

ล่าสุด บนเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561”

โดยมีเนื้อหาดังนี้โดยที่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะอยู่ภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการเคารพผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มธ.จึงกำหนดข้อปฏิบัตรของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

1. บัณฑิตผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คือ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และได้เข้ารับการฝึกซ้อมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. บัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเตรียมการจัดบัณฑิตซึ่งมีจำนวนเข้านั่งในบริเวณหอประชุมใหญ่ ให้บัณฑิตไปพร้อม ณ จุดนัดหมาย ตามเวลาที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมวิธีเข้ารับพระราชทานปรนญญาบัตรและดำเนินการเกี่ยวกับบัณฑิตกำหนด ดังนี้

– ก่อนเวลา 14.00 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคแรก
– ก่อนเวลา 17.30 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคหลัง และ
– ก่อนเวลา 9.00 น. สำหรับกลุ่มบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตที่มายังจุดนัดหมายหลังเวลาดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

4. บัณฑิตต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย รวมถึงพึงแนะนำผู้มาร่วมพิธีอื่นให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
เมื่อบัณฑิตเข้าในบริเวณหอประชุมแล้ว ให้บัณฑิตนั่งในที่ที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กำหนดไว้ให้ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมพิธีโดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนทั้งด้านหน้าและภายในหอประชุม

5. บัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯ ได้จัดฝึกซ้อมให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีโดยเคร่งครัด
6. เพื่อให้การพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเคารพต่อผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่านอื่น บัณฑิตพึงงดเว้นจากการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ภายในหอประชุมและเขตพิธีการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดการรบกวนต่อพิธีโดยรวมหรือรบกวนผู้ร่วมพิธีท่านอื่น
7. หากมีบัณฑิตท่านใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 อาจพิจารณาไม่ให้ร่วมในพิธีหรือถ้าจำเป็นอาจต้องขอไม่ให้อยู่ในหอประชุมในระหว่างพิธี
8. ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด