“ดร.นิว”จี้เปิดลงประชามติ ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชน ทั้ง 60 ล้านคน

2047

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Suphanat Aphinyan มีเนื้อหาระบุว่า

“เปิดการลงประชามติ ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนทั้งประเทศกว่า 60 ล้านคน ร่วมกันเสนอทางออกด้วยวิธีการทางประชาธิปไตยอย่างสันติ”

ทั้งนี้ก่อนหน้าดร.นิว ได้โพสต์ข้อความอีกด้วยว่า ข้าพเจ้าขอจัดตั้ง “คณะปฏิวัติชาติ” ให้เป็นของประชาชน มีจุดประสงค์ในการสร้างประชาธิปไตยโดยสันติวิธี ตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ถือประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง และอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการปกครองที่ถูกต้อง

“คณะปฏิวัติชาติ” ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จักสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ให้เป็นความจริง

“…ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร…”

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ ประกาศ ณ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันมากพ้นรำพันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว