คลังสั่งรสก.เร่งเบิกงบเต็มวงเงิน 1.9 ล้านล้าน!?! หวังดันเงินหมุนเวียนเข้าระบบ สร้างงานกระจายรายได้

2036

มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่น “คนละครึ่ง”และ”ช้อปดีมีคืน” ไม่เพียงพอให้เศรษฐกิจโดยรวมขับเคลื่อนอย่างแข็งแรง รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงต้องเร่งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ที่ดูแลการลงทุนเม็กกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐหลังพบเบิกไปแค่ 47% ของวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท  ทั้งนี้เพื่อให้เม็ดเงินของรัฐกระจายลงสู่ระบบการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างงานและรายได้อย่างทั่วถึง 

ภาพรวมเบิกงบลงทุนโครงการรัฐต่ำกว่าเป้า
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่ดำเนินการไปแล้วหลายตัว

-สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือสบน.พบว่า การเบิกจ่ายงบฯลงทุนของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 
-จ่ายสะสมปีงบฯ2563 จำนวน 111,892.83 ล้านบาท คิดเป็น 64.96% ของงบฯเบิกจ่ายทั้งปีที่ 172,239.72 ล้านบาท คิดเป็น 72.92 ของงบฯสะสม 11 เดือน(ต.ค.2563-ส.ค.2563)
-ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติกรอบวงเงินลงทุนโครงการภาครัฐไว้ 1.9 ล้านล้านบาท ใน 131 โครงการและ 2 แผนงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายไป 9 แสนล้านบาท คิดเป็น 47.21% ของวงเงิน

รัฐวิสาหกิจมีโครงการเดินหน้าเบิกจ่ายสูง-ที่ไม่เบิกเพราะยังไม่เริ่ม
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 125,458 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง

ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ณ สิ้นเดือนมิ.ย.63 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ต.ค.62-ก.ย.63) จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 71,325 ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม 72% ส่วนรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ม.ค. 63 – ธ.ค. 63) จำนวน 10 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 54,133 ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม 112% รวมจำนวน 44 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 125,458 ล้านบาท ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม 85%

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 71,325 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 10 แห่ง จำนวน 54,133 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563) 

โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย
เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันตกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของ รฟม. และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเดิมที่ดำเนินการล่าช้าต่อเนื่องมาโดยตลอด