ดร.นิว ประกาศข้อเรียกร้อง คณะปฏิวัติชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อยุติวงจรอุบาทว์

3561

ประเทศไทย ไม่ใช่ของคณะใด!?! ดร.นิว ประกาศข้อเรียกร้อง “คณะปฏิวัติชาติ” ฉบับที่ 1 เพื่อยุติวงจรอุบาทว์!!

หลังจากเมื่อวันที่ 23 ต.ค.63 ทางด้านของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว ได้ประกาศตั้งคณะปฏิวัติชาติ ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักร มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดยืนชัดเจนคือร่วมกันปกป้องสถาบัน

ล่าสุดในวันที่ 25 ต.ค.63 ทางด้านของ ดร.นิว ก็ได้โพสต์ ประกาศคณะปฏิวัติชาติ ฉบับที่ 1 ผ่านทางด้านเฟสบุ๊คส่วนตัวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศคณะปฏิวัติชาติ ฉบับที่ 1

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ไม่ใช่ของผู้ใด หรือคณะใดคณะหนึ่ง

มีแต่การฟังเสียงอันแท้จริงของคนไทยทั้งประเทศกว่า 60 ล้านคนเท่านั้น ที่จะสามารถสร้างประชาธิปไตยได้สำเร็จ

เพื่อยุติปัญหาความแตกแยกอันเนื่องมาจากวงจรอุบาทว์ของการใช้กฎหมู่ ซึ่งเกิดขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2475 และป้องกันความรุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะปฏิวัติชาติจึงเสนอให้คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ โดย “การลงประชามติ” ตามมาตรา 166 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการหาทางออกให้กับประเทศชาติ แล้วคัดกรองข้อเสนอซึ่งเป็นที่นิยม และไม่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อนำไปสู่การลงประชามติ

การลงประชามติในครั้งนี้จึงไม่ใช่การลงประชามติเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ หรือตอบสนองต่อความต้องการทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างคับแคบ แต่เป็นการปฏิวัติประชาชนอย่างสันติเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ และเป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยแห่งสู่ยุคศิวิไลซ์อย่างแท้จริง

คณะปฏิวัติชาติเสนอให้มีการปฏิวัติประชาชนอย่างสันติโดยการลงประชามติ เพื่อทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริง และนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบราชอาณาจักรที่สมบูรณ์ มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคงสืบไป

คณะปฏิวัติชาติ
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2563