พี่ศรีฯร้องนายกฯสั่งอุดมศึกษาสอบ 1,118 อาจารย์ ฝ่าฝืนกม.-จริยธรรมซัดพวกอาจม?

2691

จากที่วันนี้(21ต.ค.63) ศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยตามที่ เครือข่ายนักวิชาการฯ ได้รวบรวมรายชื่อนักวิชาการ-ประชาชนจำนวน 1,118 รายชื่อ และได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยอ้างเพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ประกอบด้วย 1)การประณามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของผู้ชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 2)รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขจัดผู้เห็นต่าง ต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่เงื่อนไข และ 3)รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งการให้นายกรัฐมนตรีลาออก การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนั้น

“ข้อเรียกร้องดังกล่าว มิได้ยืนอยู่บนสถานะของความเป็นนักวิชาการที่เป็นกลางทางการเมืองแต่อย่างใด หากแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่ไปหนุนเสริมกลุ่มการเมืองที่พลาดพลั้งหรืออกหักจากการแย่งชิงอำนาจ โดยการปลุกระดมใช้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องข้อเรียกร้องต่างๆแทนตน โดยจัดการชุมนุมที่ผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องต่างหาก โดยไม่คำนึงถึงหลักนิติรัฐที่นานาอารยะประเทศต่างยึดถือ ซึ่งควรที่นักวิชาการที่ดีพึงนำมาปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักรู้ หาใช่การเป็นสิ่วล้อนักการเมืองที่อ้างประชาธิปไตยมาบังหน้า”

ทั้งนี้ ตามกฎหมายครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องยึดถือ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 5 มาเป็นแบบแผน ในการควบคุมความประพฤติของตน โดยเฉพาะใน ม.38 ที่ระบุว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นการที่กลุ่มคณาจารย์ดังกล่าวออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มที่ออกมาชุมนุมที่ผิดกฎหมายและกระทำการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วหรือ

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

นอกจากนั้นใน ม.39 วรรคสี่ ยังระบุว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการอีกด้วย

“การที่ตัวแทนคณาจารย์เหล่านี้ประกาศว่าภายใน 7 วันหากรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องจะนัดหยุดสอนกันทั่วประเทศนั้น สมาคมฯเห็นชอบด้วย ไม่ต้องรอให้ถึง 7 วันยิ่งดีหากไม่อยากสอนให้รีบลาออกไปเสียโดยพลัน เพื่อที่ภาครัฐจะได้สอบคัดเลือกเอาคนที่จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์กษัตริย์มาทำหน้าที่แทน เพื่อมิให้มีเห็บเหาในสถาบันอุดมศึกษาของชาติอีกต่อไป และกรณีนี้อาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง

สมาคมฯจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้สั่งการไปยังกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อให้ตั้ง กก.มาสอบอาจมทั้ง 1,118 คนดังกล่าวว่าฝ่าฝืน กม.และจริยธรรมหรือไม่ ในวัน พฤ ที่ 22 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ตึก กพร.เดิม ทำเนียบรัฐบาล” นายศรีสุวรรณ กล่าว