ศรีสุวรรณ ชี้ คณะอาจารย์ จี้นายก ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการฯ ม.39

4474

ศรีสุวรรณ จรรยา ชี้คณะอาจารย์ ยื่นแถลงการณ์เรื่อง หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่าง ถึงนายก ฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

จากกรณีที่ได้มีการชุมนุมในพื้นที่ กทม. ของกลุ่มคณะราษฎร สืบเนื่องมาจากการชุมนุมในวันที่ 14 ตุลาคม จนมาถึงวันนี้ ก็ได้มีการนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ตุลา ก็ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่แยกปทุมวัน จากนั้นการมีเหล่าแกนนำถูกจับกุม ในข้อหาฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

ล่าสุดก็ได้มีอาจารย์และนักศึกษาประมาณ 50 คน เดินเท้ามายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นแถลงการณ์เรื่อง หยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่าง สร้างทางออกให้ประเทศไทย โดยมีรายชื่อแนบท้ายจำนวน 1,118 รายชื่อ จึงขอแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้

1.ขอประณามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม บริเวณแยกปทุมวันคืนวันที่ 16 ต.ค. เพราะเป็นการจัดการกับการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากล และใช้กำลังที่ไม่ได้สัดส่วนหรือเกินกว่าเหตุ เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีอาวุธ ไม่ได้มีพฤติการณ์รุนแรง และจำนวนมากเป็นเยาวชน รัฐบาลจะต้องยุติการสลายการชุมนุมและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนี้

2.รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขจัดผู้เห็นต่าง ต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่เงื่อนไข ต้องยกเลิกการใช้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เอาผิดผู้แสดงความเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล รวมถึงต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและการบังคับใช้กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างไม่สมควรแก่เหตุ

3.รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งการให้ นายกฯ ลาออก การแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบัน ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย โดยตั้งคณะกรรมการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่มาจากตัวแทนฝ่ายต่างๆ ในภาควิชาการ ประชาชน และนักเรียนนิสิตนักศึกษา เพราะปราศจากการเขียนกติกาสูงสุดที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น

ต่อมาทางด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีอาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวให้นายกรัฐมนตรี ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ฺโดยระบุข้อความว่า

บังอาจฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.6 พ.ศ.2562 ประกอบวินัยและจรรยาบรรณบุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา…เดี๋ยวเจอกัน

พร้อมกับข้อความที่ระบุว่า 1,118 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ม.39 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม กม. แบบแผนของ ขรก. มติ ครม. หรือนโยบายของทางราชการ. เดี๋ยวเจอกัน

บังอาจฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.6 พ.ศ.2562 ประกอบวินัยและจรรยาบรรณบุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา…เดี๋ยวเจอกัน

Posted by ศรีสุวรรณ จรรยา on Monday, October 19, 2020

โดย พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ได้ระบุว่า

มาตรา 39 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง