อ.ชูชาติทวง8เดือนแล้วคดีอาญาธนาธรพวกเงียบ ถามกกต.ทำไมละเว้นสิ่งพึงกระทำ?

3828

จากที่วันนี้(20ต.ค.63) นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ถึงคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ จากการที่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคให้กู้เงินนั้น

…..พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

…..มาตรา ๖๖ บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว

…..พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินวรรคหนึ่งมิได้

…..มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

…..มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี

…..มาตรา ๑๒๖ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

…..เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวพรรคให้พรรคกู้ยืมเงินจำนวน ๑๙๑ ล้านบาทเศษ เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง และการที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๗๒

…..นายธนาธรโดยส่วนตัวเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๔ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

……นายธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค และกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ มีโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

…..รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วรรคสี่ บัญญัติว่า คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ

…..นับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยจนถึงวันนี้เป็นเวลา ๘ เดือนแล้ว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ยังหาได้กระทำการใดๆ เพื่อมีการดำเนินคดีแก่นายธนาธรกับพวกตามมาตรา ๑๒๔ และ มาตรา ๑๒๖ ไม่

…..กกต.ทำอะไรกันอยู่ จึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องกระทำ ?

ที่มา : เฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng